Website voorlezen

gebruikersvoorwaarden

Inschrijven

Lid worden en lenen. Om materiaal te lenen dient u ingeschreven te staan als lener.

Inschrijven kunt u bij alle vestigingen op vertoon van een geldige legitimatie. Vanaf 18 jaar is contributie verschuldigd. Bij inschrijving contant betalen (pinnen mogelijk), daarna via acceptgiro of via machtiging. On-line inschrijven is ook mogelijk

Adreswijziging geeft u met vermelding van het nummer van uw bibliotheekpas tijdig door aan de informatiebalie in de bibliotheek. Voorkom misbruik van uw pas. De pas is persoonlijk. U bent aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik. Meld verlies/diefstal direct bij uw bibliotheek! Wij blokkeren dan uw pas, om te voorkomen dat iemand anders er gebruik van kan maken.
 

Uitschrijven

U bent verplicht de beëindiging van uw lidmaatschap tenminste 1 maand voor afloop van de contributietermijn schriftelijk door te geven.

Leenregels

Met uw bibliotheekpas kunt u lenen in de Centrale Bibliotheek. Maar ook in alle andere bibliotheken van de provincie Overijssel.

LET OP:

U kunt niet via internet verlengen wanneer:

- het materiaal uit een bibliotheek komt buiten de gemeente Almelo;
- het materiaal gereserveerd is door een andere lener;
- Zie de leenvoorwaarden voor het verlengen van de uitleentermijn;
- aan onze website gewerkt wordt waardoor deze niet beschikbaar is.

U bent aansprakelijk voor beschadiging of verlies van geleende materialen.

U leent materialen niet uit aan derden.

Aanvragen

U kunt thuis of in de bibliotheek favoriete boeken, dvd's, cd's of bladmuziek van de bibliotheken in Almelo of van andere bibliotheken zoeken, aanvragen en bij uw bibliotheek ophalen.

U kunt zowel materialen aanvragen van Bibliotheek Almelo, alsmede materialen van andere bibliotheken in Nederland.

Zo werkt het:

In de catalogus (zie homepagina) staat bij de meeste boeken, dvd's, cd's of bladmuziek deze knop:

Klik op de knop om het gewenste materiaal aan te vragen. Titels die geen aanvragen-knop hebben kunt u aanvragen bij een medewerker. Het plaatsen van een aanvraag is eenvoudig. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Reglement

Reglement gebruiker


Artikel 1 Algemeen
a. De bibliotheek is vrij toegankelijk voor het ter plaatse raadplegen van de aanwezige materialen.
b. Bezoekers kunnen tegen vergoeding fotokopieën maken van materialen die tot het bezit van de bibliotheek behoren. De gebruikers van het fotokopieerapparaat zijn wettelijk aansprakelijk voor het gebruik van het fotokopieerapparaat.
 

Artikel 2 Inschrijven en contributie
a. Om materialen te kunnen lenen moet men zijn ingeschreven als lener. Hiervoor is een jaarlijkse contributie verschuldigd; personen beneden de achttien jaar uitgezonderd.
b. Tarieven worden vastgesteld en gewijzigd door het bestuur van de bibliotheek.
 

Artikel 3 Lenerspas

a. Bij inschrijving dient men zich te legitimeren.
b. Minderjarigen die zich laten inschrijven en materialen lenen, worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers.
c. De bij inschrijving verstrekte lenerspas is persoonlijk en moet bij het lenen van materialen worden getoond.
d. Bij verlies van de lenerspas dient de bibliotheek direct op de hoogte te worden gesteld. De houder van een lenerspas blijft altijd verantwoordelijk voor hetgeen op haar/zijn pas geleend wordt; ook bij verlies of diefstal. Voor een nieuwe lenerspas worden kosten in rekening gebracht.
e. Indien men niet langer als lener wenst ingeschreven te zijn dient men de bibliotheek hiervan in kennis te stellen.
f. Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven.
 

Artikel 4 Materialen lenen

a. Materialen kunnen alleen op een geldige lenerspas worden geleend.
b. Iedere lener heeft het recht materialen te lenen zowel in de centrale bibliotheek als in de filialen. De materialen dienen te worden teruggebracht waar ze geleend zijn.
c. Bij het lenen van materialen dient men zich te overtuigen van de goede staat er van. De lener is aansprakelijk voor gebrek aan zorg ten aanzien van de aan hem/haar geleende materialen. De lener is verplicht om beschadigingen en/ofverontreinigingen te vergoeden.
d. Zie de leenvoorwaarden voor het aantal te lenen materialen.
e. In bijzondere gevallen kan voor uit te lenen materialen ondertekening van een ontvangstbewijs worden gevraagd, waarbij legitimatie gevraagd kan worden.
f. De aanwezige kranten worden niet uitgeleend. Dit geldt eveneens voor naslagwerken, handboeken, documentatiemappen etc.
g. Voor bepaalde materialen wordt een leenvergoeding gevraagd.
 

Artikel 5: (Verlengen van de) uitleentermijn

a. De uitleentermijnen voor materialen worden vastgesteld door het bestuur.
b. De uitleentermijn kan tegen een vergoeding, met een maximum van vijf keer, worden verlengd.
c. Verlenging is niet mogelijk indien het materiaal door een andere gebruiker is aangevraagd.
d. Verlenging kan plaatsvinden via de website. Tijdens de openingsuren kan verlenging plaatsvinden via voor de gebruikers beschikbare pc’s of aan de balie. Telefonische verlenging is mogelijk tijdens de openingsuren.
e. Van veel gevraagde materialen kan de uitleentermijn van drie weken worden bekort.
f. Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt telaatgeld in rekening gebracht.
g. Wanneer 8 weken na verstrijken van de uitleentermijn het materiaal niet is teruggebracht, is de bibliotheek gerechtigd een vervangend exemplaar aan te schaffen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden aan de gebruiker in rekening gebracht. Het voldoen van deze kosten ontslaat de gebruiker niet van zijn verplichting om de bedragen, die hij op grond van lid f. van dit artikel verschuldigd is, te betalen. Voor het ophalen van materialen aan huis wordt bovendien een extra bedrag in rekening gebracht.
 

Artikel 6: Reserveren media en tarieven
a. Tijdelijk niet beschikbaar materiaal kan worden gereserveerd. De lener krijgt een bericht wanneer het gereserveerde materiaal beschikbaar is en dient dit dan binnen drie dagen af te halen.
b. Het is mogelijk om materialen die niet in de collectie van de bibliotheek voorkomen aan te vragen uit andere bibliotheken. Voor het lenen van deze materialen zijn in principe de bepalingen in dit reglement onder Artikel 4 en 5 van toepassing.
c. Ook fotokopieën van tijdschriftartikelen of van gedeelten uit een boek kunnen worden besteld. De kosten van de fotokopieën worden in rekening gebracht.

Artikel 7: Overige bepalingen
a. Rumoerig en hinderlijk gedrag dat andere bezoekers en het personeel als storend ondervinden kan niet worden toegelaten.
b. De directeur of zijn plaatsvervanger heeft het recht degenen die zich niet aan de regels houden, te doen verwijderen en bij herhaling de toegang tot de bibliotheek te ontzeggen.
c. Onder opgave van redenen kan aan personen inschrijving als lener worden geweigerd. Ingeschreven leners kan het leenrecht worden ontzegd, eveneens onder opgave van redenen.
d. Verschuldigde contributies en overige kosten dienen onmiddellijk te worden voldaan. Bij in gebreke blijven wordt de lener van leenrecht uitgesloten.
e. Aanwijzingen van het dienstdoende personeel van de bibliotheek dienen te worden opgevolgd. Het personeel heeft het recht bezoekers te vragen de in hun bezit zijnde materialen alsmede hun lenerspas te tonen.
 

Artikel 8

a. De bibliotheek draagt geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken of beschadigd raken van eigendommen van bezoekers.
b. Klachten van ernstige aard kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie. In alle andere gevallen kunt u zich richten tot het dienstdoende personeel.
 

Artikel 9: Slotbepaling

a. De directie behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit reglement aan te brengen.
b. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie.
 

 

Reglement ter bescherming van de persoonlijke gegevens van de bibliotheekgebruiker


Regel 1
a. De bibliotheek Almelo registreert ten behoeve van de gebruikersadministratie en de uitleenadministratie alleen de noodzakelijke persoonlijke gegevens van de gebruiker, te weten: naam, voornamen, geslacht, adres, geboortedatum, telefoonnummer, lenersnummer en eventueel bank- of gironummer.
b. Tijdelijke vereiste koppelingen tussen de gebruiker en het gereserveerde of geleende materiaal worden na opheffing van de reservering of terugbezorging van het geleende ongedaan gemaakt.
c. In geval van te laat terugbezorging van geleende materialen vindt de onder punt b. van deze regel genoemde ontkoppeling eerst dan plaats, wanneer het verschuldigde telaatgeld is voldaan.
d. Van getroffen maatregelen verband houdende met de naleving van rechten en plichten van de bibliotheekgebruiker zal zo nodig aantekening worden gemaakt. Deze aantekening heeft een tijdelijk karakter en vervalt bij einde of bij afhandeling van de betreffende maatregel.
 

Regel 2
De geregistreerde persoonlijke gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan die welke met de doelstelling van de registratie verenigbaar zijn. Gebruik van geregistreerde persoonlijke gegevens is toegestaan, mits intern en alleen ten dienste van het functioneren van de Bibliotheek Almelo, dit ter beoordeling van de directie.
 

Regel 3
Geen enkele bij het beheer of het functioneren van de Bibliotheek Almelo beroepshalve of vrijwillig betrokkene zal geregistreerde gegevens over bibliotheekgebruikers aan derden afstaan, tenzij de rechterlijke macht bedoelde gegevens vordert.
 

Regel 4
a. Koppeling met externe registratiesystemen, waarbij persoonsgegevens uit meerdere systemen met elkaar in verband worden gebracht, of integratie van registratiesystemen, waarbij meerdere systemen worden samengevoegd vindt slechts plaats op grond van een besluit van het bestuur.
b. Aan een besluit tot koppeling of integratie kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden gericht op het treffen van maatregelen ter bescherming van de gegevens in het belang van de persoonlijke levenssfeer.
c. Afschriften van de in vorige leden bedoelde besluiten worden als aanhangsel aan deze regels toegevoegd en vormen daarvan een onderdeel.
 

Regel 5
a. De Bibliotheek Almelo kan op verzoek van een gebruiker over gaan hetzij tot verbetering van de geregistreerde gegevens indien deze onjuist zijn, hetzij tot verwijdering van de geregistreerde gegevens indien deze in strijd zijn met deze regels.
b. Op een verzoek om verbetering of verwijdering van de geregistreerde gegevens wordt door de directie beslist. Zonodig kan van de gebruiker verlangd worden dat een duidelijk identiteitsbewijs wordt overlegd.
 

Regel 6
a.De Bibliotheek Almelo stelt de gebruiker bij zijn of haar inschrijving op de hoogte van de anwezigheid van het reglement middels de webite en/of in de informatiezuil in de bibliotheek.
b.Van deze regels ter bescherming van de persoonlijke gegevens van de bibliotheekgebruikers kan niet worden afgeweken, tenzij wijzigingen van en/of aanvullingen op deze regels door middel van een besluit van het bestuur worden vastgesteld.