de Bibliotheek op school

Wist u dat veel kleuters bij aanvang van de basisschool een taalachterstand hebben van 2.000 woorden? Dat bij dbos-240-pix bannerhet verlaten van de basisschool 25% van de leerlingen een taalachterstand heeft van 2,5 jaar? En dat Nederland 1,5 miljoen laaggeletterden telt? Van de 15-jarigen is bijvoorbeeld 15% laaggeletterd. Een zorgelijke sitiatie die noch gemeente, noch kinderopvang, noch de scholen alleen kunnen kunnen oppakken. Gelukkig is de bibliotheek steeeds vaker een partner in dit netwerk.

Het belang van lezen

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt.

De Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

Met de Bibliotheek op school gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan rond lezen en mediawijsheid:

  • die vanuit een strategisch netwerksamenwerking geborgd is in het beleid van de school en bibliotheek;
  • waarbij een actuele en gevarieerde collectie in de school zorgt voor een verrijking van het leesonderwijs;
  • waarbij een professionele leesconsulent van de bibliotheek een adviserende en ondersteunende rol vervult voor de leescoördinator en het team van de school;
  • waarbij jaarlijks doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten;
  • waarbij jaarlijks alle activiteitn worden vasrgelegd in een lees-en mediaplan en
  • waarbij een digitaal portaal helpt bij het zoeken en registreren van boeken, het stimuleren van lezen, het bijhouden van de leeshistorie en het vinden van betrouwbare informatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voorwaarden van de Bibliotheek op school? Neem dan contact op met onze consulent voor een vrijblijvend gesprek. Kijk ook eens op www.debibliotheekopschool.nl