Over de Bibliotheek

ANBI geregistreerd

ANBI geregistreerd
 

De Bibliotheek Almelo staat geregistreerd als ANBI-instelling. Hieronder treft u de hiervoor van belang zijnde gegevens aan: De Bibliotheek, daar geeft u om

Draagt u de Bibliotheek Almelo een warm hart toe? Word dan sponsor!

Er zijn verschillende culturele en educatieve projecten die uw bijdrage - met belastingvoordeel - verdienen. De Bibliotheek Almelo heeft een prachtig aanbod aan literatuur en lectuur voor volwassenen en jeugd. Maar dat is niet het enige wat wij te bieden hebben. Met culturele activiteiten, workshops, lezingen en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten dragen wij bij aan het sociale en culturele leven in onze gemeente. Wij ondersteunen het onderwijs met programma's voor leesbevordering en zetten ons in om groepen met een achterstand, zoals laaggeletterden, een plaats te laten vinden in de maatschappij.

Om onze dienstverlening de komende jaren uit te kunnen breiden is uw sponsorbijdrage, erfenis of donatie meer dan welkom! Bedrijven kunnen hun gift aan een cultureel doel met 50 procent extra aftrekken van de vennootschapsbelasting; particulieren voor 25 procent extra van de inkomstenbelasting. De instelling met ANBI-status zelf is vrijgesteld van erf-of schenkbelasting. Bekijk de Geefwijzer voor alle mogelijkheden en belastingvoordelen die cultuurdonateurs, zowel privé als bedrijfsmatig genieten.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Gert-jan Sweep (directeur), tel 0546-822005 of e-mail: De Bibliotheek Almelo staat geregistreerd als ANBI-instelling.

Hieronder treft u de hiervoor van belang zijnde gegevens aan:

  • Naam: Stichting Openbare Bibliotheek Almelo
  • RISN / Fiscaal nummer: NL002827906B01
  • Contactgegevens: Postadres: Postbus 189,7600 AD Almelo, bezoekadres, Het Baken 3 Almelo, tel: 0546-822005,
  • Informatie over doelstellingen
  • Informatie over bestuurssamenstelling uitgeoefende activiteiten en beloningsbeleid zie jaarverslag
  • Informatie over financiële verantwoording
  • Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen

App 'Bibliotheek Wise'

Met de nieuwe app, 'Bibliotheek Wise', regelt u alle belangrijke bibliotheekzaken gemakkelijk op uw smartphone of tablet. De nieuwe app is verbeterd ten opzicht van de vorige versie! Mocht u nog gebruik maken van de oude app, dan raden wij aan deze te vervangen en de nieuwe app te installeren.

Wat kunt u met de app?

Met de app 'Bibliotheek Wise' kunt u overal gebruik maken van onze bibliotheekdiensten, zoals:

Wat heb ik thuis? Bekijk welke materialen u thuis hebt en wanneer u ze moet inleveren.
Verlengen: Verleng eenvoudig de materialen die u thuis heeft.
Zoeken in de catalogus: Doorzoek onze volledige collectie.
Reserveren en aanvragen: HReserveren eneeft u een titel gevonden, dan kunt u deze direct reserveren of aanvragen uit een andere bibliotheek.
Aanwinsten en leesadvies: Bekijk onze aanwinsten en laat u op ideeën brengen met persoonlijk lees- en luisteradviezen en beoordelingen van andere bibliotheekgebruikers.
Inbox en berichten: Ontvang de laatste bibliotheekberichten in uw eigen inbox en krijg onder andere meldingen over reserveringen die klaarliggen of materialen die u weer moet inleveren.bibliotheek wise app


Hoe werkt het?

Download de app voor iOS of Android via de linkjes hieronder. Wanneer u de app voor het eerst opent, dient u eenmalig via de plaatsnamenlijst uw eigen bibliotheek te selecteren. Daarna met de reguliere gebruikersnaam / pasnummer en wachtwoord / pincode inloggen.

Download de app voor iOS
Download de app voor Android

Gebruikersvoorwaarden

Inschrijven

Lid worden en lenen. Om materiaal te lenen dient u ingeschreven te staan als lener.

Inschrijven kunt u op vertoon van een geldige legitimatie. Vanaf 18 jaar is contributie verschuldigd. Bij inschrijving direct betalen (pinnen mogelijk), het daaropvolgende jaar via acceptgiro of via machtiging. On-line inschrijven is ook mogelijk

Adreswijziging geeft u met vermelding van het nummer van uw bibliotheekpas tijdig door aan de informatiebalie in de bibliotheek. Voorkom misbruik van uw pas. De pas is persoonlijk. U bent aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik. Meld verlies/diefstal direct bij uw bibliotheek! Wij blokkeren dan uw pas, om te voorkomen dat iemand anders er gebruik van kan maken.
 

Uitschrijven

U bent verplicht de beëindiging van uw lidmaatschap bij voorkeur schriftelijk door te geven.

Leenregels

Met uw bibliotheekpas kunt u lenen in Bibliotheek Almelo. Maar ook in alle andere bibliotheken van Nederland.

LET OP:

U kunt niet verlengen wanneer:

- het materiaal uit een bibliotheek komt buiten de gemeente Almelo;
- het materiaal gereserveerd is door een andere lener;
- Zie de leenvoorwaarden voor het verlengen van de uitleentermijn;
- aan onze website gewerkt wordt waardoor deze niet beschikbaar is.

U bent aansprakelijk voor beschadiging of verlies van geleende materialen.

U leent materialen niet uit aan derden.

Aanvragen

U kunt thuis of in de bibliotheek favoriete boeken, dvd's, cd's of bladmuziek van de bibliotheek in Almelo of van andere bibliotheken zoeken, aanvragen en bij uw bibliotheek ophalen.

U kunt zowel materialen aanvragen van Bibliotheek Almelo, alsmede materialen van andere bibliotheken in Nederland.

Zo werkt het:

In de catalogus (zie homepagina) staat bij de meeste boeken, dvd's, cd's of bladmuziek deze knop:

Klik op de knop om het gewenste materiaal aan te vragen. Titels die geen aanvragen-knop hebben kunt u aanvragen bij een medewerker. Het plaatsen van een aanvraag is eenvoudig. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Reglement

Reglement gebruiker


Artikel 1 Algemeen
a. De bibliotheek is vrij toegankelijk voor het ter plaatse raadplegen van de aanwezige materialen.
b. Bezoekers kunnen tegen vergoeding fotokopieën maken van materialen die tot het bezit van de bibliotheek behoren. De gebruikers van het fotokopieerapparaat zijn wettelijk aansprakelijk voor het gebruik van het fotokopieerapparaat.
c. Uw privacy is belangrijk voor ons. We willen ervoor zorgen dat u altijd weet hoe we persoonlijke informatie gebruiken die u ons geeft, of die wij op een andere wijze ontvangen over u van anderen. Wij hebben onze Privacyverklaring bijgewerkt en om deze wijzigingen te bekijken, klik hier ...
 

Artikel 2 Inschrijven en contributie
a. Om materialen te kunnen lenen moet men zijn ingeschreven als lener. Hiervoor is een jaarlijkse contributie verschuldigd; personen beneden de achttien jaar uitgezonderd.
b. Tarieven worden vastgesteld en gewijzigd door het bestuur van de bibliotheek.
 

Artikel 3 Lenerspas

a. Bij inschrijving dient men zich te legitimeren.
b. Minderjarigen die zich laten inschrijven en materialen lenen, worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers.
c. De bij inschrijving verstrekte lenerspas is persoonlijk en moet bij het lenen van materialen worden getoond.
d. Bij verlies van de lenerspas dient de bibliotheek direct op de hoogte te worden gesteld. De houder van een lenerspas blijft altijd verantwoordelijk voor hetgeen op haar/zijn pas geleend wordt; ook bij verlies of diefstal. Voor een nieuwe lenerspas worden kosten in rekening gebracht.
e. Indien men niet langer als lener wenst ingeschreven te zijn dient men de bibliotheek hiervan in kennis te stellen.
f. Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven.
 

Artikel 4 Materialen lenen

a. Materialen kunnen alleen op een geldige lenerspas worden geleend.
b. Iedere lener heeft het recht materialen te lenen en binnen de gestelde termijn in te leveren.
c. Bij het lenen van materialen dient men zich te overtuigen van de goede staat er van. De lener is aansprakelijk voor gebrek aan zorg ten aanzien van de aan hem/haar geleende materialen. De lener is verplicht om beschadigingen en/ofverontreinigingen te vergoeden.
d. Zie de leenvoorwaarden voor het aantal te lenen materialen.
e. In bijzondere gevallen kan voor uit te lenen materialen ondertekening van een ontvangstbewijs worden gevraagd, waarbij legitimatie gevraagd kan worden.
f. De aanwezige kranten worden niet uitgeleend. Dit geldt eveneens voor naslagwerken, handboeken, documentatiemappen etc.

 

Artikel 5: (Verlengen van de) uitleentermijn

a.De uitleentermijn kan tegen een vergoeding, met een maximum van twee keer, worden verlengd. Bij een Top abonnement is dit gratis met een maximum van vijf keer.
b. Verlenging is niet mogelijk indien het materiaal door een andere gebruiker is aangevraagd.
c. Verlenging kan plaatsvinden via de website. Tijdens de openingsuren kan verlenging plaatsvinden via voor de gebruikers beschikbare pc’s of aan de balie. Telefonische verlenging is mogelijk tijdens de openingsuren.
d. Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt telaatgeld in rekening gebracht.
e. Wanneer 8 weken na verstrijken van de uitleentermijn het materiaal niet is teruggebracht, is de bibliotheek gerechtigd een vervangend exemplaar aan te schaffen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden aan de gebruiker in rekening gebracht. Het voldoen van deze kosten ontslaat de gebruiker niet van zijn verplichting om de bedragen, die hij op grond van lid d. van dit artikel verschuldigd is, te betalen. Voor het ophalen van materialen aan huis wordt bovendien een extra bedrag in rekening gebracht.
 

Artikel 6: Reserveren media en tarieven
a. Tijdelijk niet beschikbaar materiaal kan worden gereserveerd. De lener krijgt een bericht wanneer het gereserveerde materiaal beschikbaar is en dient dit dan binnen acht dagen af te halen.
b. Het is mogelijk om materialen die niet in de collectie van de bibliotheek voorkomen aan te vragen uit andere bibliotheken. Voor het lenen van deze materialen zijn in principe de bepalingen in dit reglement onder Artikel 4 en 5 van toepassing.
c. Ook fotokopieën van tijdschriftartikelen of van gedeelten uit een boek kunnen worden besteld. De kosten van de fotokopieën worden in rekening gebracht.

Artikel 7: Overige bepalingen
a. Rumoerig en hinderlijk gedrag dat andere bezoekers en het personeel als storend ondervinden kan niet worden toegelaten.
b. De directeur of zijn plaatsvervanger heeft het recht degenen die zich niet aan de regels houden, te doen verwijderen en bij herhaling de toegang tot de bibliotheek te ontzeggen.
c. Onder opgave van redenen kan aan personen inschrijving als lener worden geweigerd. Ingeschreven leners kan het leenrecht worden ontzegd, eveneens onder opgave van redenen.
d. Verschuldigde contributies en overige kosten dienen onmiddellijk te worden voldaan. Bij in gebreke blijven wordt de lener van leenrecht uitgesloten.
e. Aanwijzingen van het dienstdoende personeel van de bibliotheek dienen te worden opgevolgd. Het personeel heeft het recht bezoekers te vragen de in hun bezit zijnde materialen alsmede hun lenerspas te tonen.
 

Artikel 8

a. De bibliotheek draagt geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken of beschadigd raken van eigendommen van bezoekers.
b. Klachten van ernstige aard kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie. In alle andere gevallen kunt u zich richten tot het dienstdoende personeel.
 

Artikel 9: Slotbepaling

a. De directie behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit reglement aan te brengen.
b. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie.
 

 

Bibliotheek Almelo werkt aan haar toekomst

Hoewel het onzekere tijden zijn voor de bibliotheken in Nederland blijven wij nadenken over de vraag hoe wij in de toekomst een nog betere bibliotheekorganisatie neer kunnen zetten. We hebben onze plannen voor de periode 2018-2021 op een rijtje gezet. Klik hier als u nieuwsgierig bent naar de inhoud van het beleidsplan.

Subcategorieën